Chlamydia trachomatis PCR (Anal)


NameChlamydia trachomatis PCR (Anal)
GruppePCR
MaterialPCR
Normalwert
negativ