Chlamydia trachomatis PCR (Oral)


NameChlamydia trachomatis PCR (Oral)
GruppePCR
MaterialPCR
Normalwert
negativ