Chlamydia trachomatis PCR (Urethral)


NameChlamydia trachomatis PCR (Urethral)
GruppePCR
MaterialPCR